Защитени местности

Защитени местности в България

* Агликина поляна – Опазване на вековна букова гора.
* Айда – Опазване на забележителен ландшафт, местообитания на редки и уязвими растителни и животински видове.
* Аладжа манастир – Опазване на територии с забележителен ландшафт. Опазване на местообитанията на застрашени и редки растителни и животински видове и съобщества.
* Алдомировско блато – Опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и растителните асоциации на 40 вида висши растения
* Анатема – Опазване находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.
* Аномир – Опазване на характерен ландшафт.
* Арамлиец – Опазване на характерен ландшафт.
* Арап чал – Опазване на застрашени видове – глухар и лещарка
* Атолука (Васил Петлешков) – Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор и смърч.
* Аязмото – Опазване местообитанията и популациите на застрашени, редки и защитени видове птици.
* Бакърлия – Дългосрочно опазване популациите на световно и европейско застрашени видове земноводни, влечуги, птици, бозайници и растения както и типични за Сакар местообитания и ландшафти както и част от орнитологично важно място южен Сакар. Опазване на типични за Сакар местообитания, скални пейзажи и насаждения.
* Бакърлъка – Опазване на естествено местообитание на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали.
* Балабанлии – Опазване на характерен ландшафт.
* Барикадите – Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества.
* Баташки снежник (Карлъка) – Опазване на характерен Родопски ландшафт.
* Батиловец – Опазване на характерен ландшафт.
* Батлъбоаз – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Батошевски манастир – Опазване характерни букови гори около Батошевския манастир.
* Бачище – Опазване на живописен природен изглед и характерна за района растителност
* Бежаново – Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове и територии с характерен ландшафт.
* Белаците – Опазване на група вековни смърчови дървета.
* Беликата – Опазване на естествено находище на бреза
* Белият камък – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Бенковската пещера – Опазване на вековна букова гора.
* Бильов рът – Опазване на характерен ландшафт.
* Бич – Опазване на характерен ландшафт.
* Блатата край с. Долни Богоров – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Блатото – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Блатото край с. Малък Преславец – Запазване на характерна за района екосистема, както и местообитения на редки и застрашени растителни и животински видове.
* Богданов дол – Опазване на находище на червен божур.
* Боженци – Опазване на характерна смесена широколистна гора.
* Божур поляна – Опазване на находище на червен божур.
* Божур поляна – Опазване находище на червен божур (Paeonia peregrina), лечебна иглика (Primula veris L.), както и на защитени растителни и животински видове.
* Божурите – Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.).
* Божурлука – Опазване на находище на теснолистен божур.
* Боздугановска кория – Опазване на стара равнинна широколистна гора.
* Боров камък – Опазване на вековна букова гора със смесен произход на карстов терен при голям наклон.
* Борованска могила – Опазване на характерен ландшафт.
* Босна – Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Бостанчетата – Опазване на вековна букова гора.
* Ботаническа градина – Балчик – Опазване на на територия с характерен ландшафт , резултат от хармоничното съжителство на човек и природа, както и иместообитанията на застрашени, редки и уязвими растителни видове;предоставяне на въэможност за научни изследвания, образователни дейност , екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм.
* Брестишко бранище – Опазване на уязвими съобщества – вековна дъбова гора.
* Букова усойка – Опазване на вековна букова гора.
* Булин дол – Опазване на уязвими съобщества – вековна церова гора.
* Бялата скала – Опазване на характерен ландшафт.
* Бялка – Опазване на характерен ландшафт.
* Валога – Опазване на характерен ландшафт.
* Валявиците – Запазване на естествени съобщества от ела и смърч.
* Варените – Опазване на характерна за района вековна букова гора.
* Вая – Запазване местообитания на защитени и редки видове птици вкл. в ЧК на Б-я и в списъка на застрашените видове в Европа
* Веждата – Опазвяне на находище на растението келеров центрантус, български ендемит и реликт. Опазване на теретория с характерен ландшафт (скален венец и сипеи)
* Вековна букова гора – Опазване на букова гора
* Вековна дъбова гора – Опадзване на вековна гора от зимен дъб.
* Вековна церова гора – Опазване на вековна гора от цер (Quercus cerris L.)
* Велека – Запазване на първичните горски екосистеми и живописния каньон на р.Велека
* Венеца – Опазване на характерен ландшафт.
* Веселиновска гора – Опазване на широколистна лонгозна гора.
* Ветренска кория – Опазване на стара дъбова гора.
* Вида – Опазване на характерен ландшафт, редки и защитени растителни и животински видове.
* Винище – Опазване на характерен ландшафт.
* Водениците – Опазване на редки и защитени птици – египетски лешояд, белоопашат мишелов, бухал и други.
* Воденичарска кория – Опазване на характерен ландшафт и местообитание на защитени видове птици.
* Вола – Опазване на характерен ландшафт.
* Вран камък – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Врана – Опазване на местообитания на редки и застрашени растителни и животински видове, в т.ч. тис и джел. Съхранение на уникална гора и уникален парк със забележителен ландшафт.
* Врача – Опазване на територии с забележителен ландшафт.
* Връх Средногорец – Опазване на територии с характерен ландшафт.
* Връшка чука – Опазване на редки, защитени и уязвими растителни видове.
* Вълчитрънската гора – Опазване на уязвими растителни съобщества – дъбови гори.
* Върболистен тъжник – Чибуците – Опазване на единственото у нас находище на върболистен тъжник
* Върлишница – Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски съобщества.
* Въртопа – Опазване на вековна букова гора.
* Гарван – Опазване на забележителен ландшафт.
* Гарваница – Опазване на уязвимо съобщество – липбова гора.
* Гарвански блата – Опазване на естествени местообитания на редки водоплаващи птици и растителни видове.
* Генджов орман – Опазванв на уязвими растителни съобщества – вековна дъбова гора до старо корито на р. Искър.
* Гола бара – Опазване на находище на водна лилия.
* Големият сипей – Опазване на редки и защитени видове растения и животни , в т.ч. белоглав и египетски лешояди,черенщъркел,колония сива чапла, белоопашат мишелов,син скален дрозд, скална зидарка, шипобедра и шилоопашата костенурки и забележителен природен ландшафт по долината на р. Арда.
* Голица – Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура.
* Голият връх – Опазване на забележителен ландшафт.
* Голямата Канара – Карстов каньон, местообитание на белоопашат мишелов, египетски лешояд
* Голямата чешма – Опазване на територия с разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти.
* Голямо и малко було – Опазване на характерен ландшафт – варовикови скални венци и останки от древен скален манастир, на застрашени и редки растителни и животински видове, сред които египетски лешояд (Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), бухал (Bubo bubo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), козодой (Caprimulgus europaeus), борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), български сърпец (Serratula bulgarica), картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis), тънкожилест пелин (Аrtemisia lerchiana), както и на техните местообитания.
* Голямото градище – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Гонда вода – Опазване на вековна гора от черен бор.
* Горната кория – Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.).
* Горска барака – Опазване на вековна благуново-горуново-буково-смесена гора.
* Гурунчето – Опазване на характерен ландшафт.
* Гущерът – Опазване на уязвими съобщества – вековна гора от цер и летен дъб.
* Гъстите дъбчета – Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора.
* Гюмюрджински снежник – Опазване на вековни смесени гори на бук, ела и явор. Опазване находища на застрашени от изчезване растителни и животински видове – родопски крем, казашка хвойна, тис, джел, планински явор, мечка и др.
* Гюргена – Опазване на местообитанията и популациите на редки и застрашени видове растения, защитени видове земноводни, влечуги, птици и бозайници. Опазване на включения в Червената книга на България – трицветвн нощник. Съхраняване на забелвжителен ландшафт.
* Данева могила – Опазване на характерен речен пейзаж и група вековни дървета
* Двадесет дръжкоцветни дъба в м. Герена – Опазване на гнездова колония на сива чапла, изградена на вековни дървета от дръжкоцветен дъб.
* Дебелата кория – Опазване на естествена ясенова и брястова гора и характерен пейзаж
* Дебелата кория – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Дебелеца – Опазване на вековна букова гора и естествени находища на растителните видове: волски език (Phyllitis scolopendrium), мъжка папрат (Dryopteris filix – mas), женска папрат (Athyrium filix – femina), бодлив залист (Ruscus aculeatus), подезичен залист (Ruscus hypoglossum), както и на защитени растителни и животински видове.
* Дедерица – Опазване на характерен горски ландшафт във водосбора на яз. “Ал. Стамболийски”
* Демир капия (Железни врати) – Опазване на характерен ландшафт, редки и защитени растителни и животински видове.
* Дервента – Опазване характерните гори в района на Преображенския манастир.
* Дерменика – Опазване на характерни за района ландшафти. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.
* Десеткар – Опазване на характерен ландшафт.
* Джолюн гьол – Опазване на находище на дяволски орех и сребрист папур.
* Докузак – Запазване естествено находище на кримски чай
* Долината на дроплите (Тайкуюсу) – Единственото местообитание на дропли в България
* Драгово присое – Опазване на характерен ландшафт.
* Драгоица – Опазване на характерен ландшафт.
* Драгойчев камък – Опазване на характерен ландшафт.
* Дренето – Опазвене местообитенията и гнездата на сиви чапли и бели щъркели.
* Дреновица – Опазване на характерен ландшафт.
* Друма – Опазване на характерен ландшафт.
* Дряновски манастир – Опазване характерни гори в района на Дряновския манастир.
* Дупката – Опазване находище на редки и защитени диворастящи орхидеи и пещерата “Дупката”
* Дуранкулашко езеро – Опазване на характерни ландшафти. Опазване на местообитанията на редки и застрашени от изчезване гнездещи, прелетни и зимуващи птици (червеногуша гъска, червен ангъч, турилик и др.). Опазване на рядка и характерна ихтиофауна.
* Душков пчелин – Опазване на характерен ландшафт.
* Дъбето – Опазване на вековна благуново-летен дъбова гора, единствената равнинна естествена дъбова гора в област Пловдив.
* Дъбите – Конска поляна – Опазване на характерен горски ландшафт
* Дъбовете – Опазване на вековна гора от летен дъб на възраст около 200 години.
* Дъбравата – Опазване на характерен ландшафт.
* Дълбок дол – Опазване на вековна елово-смърчово-букова гора.
* Дългата бара – паметника – Опазване на уязвими съобщества – вековна гора от летен дъб.
* Дяволски мост – Опазване на забележителен ландшафт, местообитания на редки и уязвими растителни и животински видове.
* Езерото – Опазване на характерен ландшафт.
* Екопарк – Университетска ботаническа градина – Варна – Опазване на територия с характерен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата;опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове; предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг.
* Еледжик – Опазване на естествени букови гори.
* Еленина бара – Опадване на склопена култура от сребрист смърч – рядък вид
* Елешнишки манастир – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Елията – Характерна крайречна гора с отделни вековни дървета.
* Естествено находище на блатно кокиче – Дебелата кория – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Естествено находище на Кримска какула (Salvia scabiosifolia) – Опазване на единственото в страната находище на защитения растителен вид Кримска какула (Salvia scabiosifolia), както и съхраняването на уникален ландшафт, включващ характерни варовикови форми с хазмофитна растителност и типични крайречни растителни съобщества.
* Естествено находище на пирен (Erica arborea) – Опазване на естествено находище на пирен (Erica arborea).
* Естествено находище на чинар – Опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.
* Естествено находище на чинар – Буйна – Опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.
* Естествено находище на чинар – Кучкарника – Опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.
* Ждрелото – Опазване на характерен горски ландшафт
* Железарци – Опазване на характерни смесени горски насаждения.
* Железни врата – Опазване на вековна букова гора.
* Зелените дървета – Опазване на находище на остролистен джел.
* Златин дол – Опазване на характерен ландшафт.
* Злато поле – Опазване на влажна зона край р.Марица, местообитание на множество застрашени от изчезване и защитени видове растения и животни като бяла водна лилия, нощувка на малък корморан, голям воден бик, ням и поен лебеди и др. водоплаващи птици, блатна костенурка и др.
* Злиевци – Опазване на характерен ландшафт.
* Иван гьол – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Игликина поляна – Опазване естествено находище на растителния вид лечебна иглика (Primula verus L.), лечебно растение под ограничителен режим на ползване.
* Извора – Запазване на останки от вековна дъбова гора – 22 вековни дървета, и средата необходима за тяхното съществуване.
* Йорданови поляни – Опазване на характерен ландшафт.
* Иракли – Опазване на типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и птици.
* Каваклийка – Опазване на характерни забележителни ландшафти. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.
* Кавал тепе – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Казаков вир – Опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор. Опазване на естествени местообитания на редки растителни и животински видове.
* Казашко – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червена книга на РБ, както и за цялостното опазване на биотопа с важно значение за възстановяване чистотата на езерните води и биологичното разнообразие на безгръбначната фауна.
* Кайкуша – Опазване на блатна екосистема.
* Кайлъка – Опазване на каньоновидна долина на р. Тученица.
* Калето – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Калето – Опазване на територии с забележителен ландшафт.
* Калимок – Бръшлен – Запазване на разнообразието на характерни за района екосистеми и ландшафти. Опазване наместообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове.
* Калито – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата и предоставяне на възможност за туризъм.
* Калпазанов гроб – Опазване на характерен ландшафт.
* Калугерски град – Тополите – Опазване на растението алоевиден стратиотес.
* Камчийски пясъци – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Каракуз – Запазване на естествено липово находище.
* Карстова долина, м. Пещерите – Опазване на карстова долина на р. Петърнишка бара.
* Катината – Опазване на находище на рядко съобщесто на ракитовица (Tamarix ramosissima Ledeb.)
* Кемера – Опазване на характерен ландшафт
* Киселец – Опазване на находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
* Китката – Опазване на характерен ландшафт.
* Китката – Опазване на група от 15 вековни дървета от космат дъб. Опазване на характерен ландшафт.
* Китката – Опазване на уязвими и редки растителни съобщества – вековна гора от летен дъб.
* Клептуза – Опазване на характерен ландшафт
* Коджакуру – Опазване на характерен ландшафт.
* Козлодуй – Опазване на ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Козя река – Опазване местообитания на застрашени и редки растителни видове, като: Борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), Български сърпец (Serratula bulgarica), Картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis), Тънкожилест пелин (Artemisia lerchiana), Пурпурен лопен (Verbascum purpureum), Снежно кокиче (Galantus nivalis), Битински синчец (Scilla bithynica) и животински видове, като Вълк (Canis lupus), Дива котка (Felis silvestris), Горски сънливец (Dryomys nitedula), Голям нощник (Myotis myotis), Ръждив вечерник (Nyctalus noctua), между които и видове птици – Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък креслив орел (Aquilla pomarina), Малък орел (Hieraetus pennatus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Осояд (Pernis apivorus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Зелен кълвач (Picus viridis), Горска чучулига (Lullula arborea), както и запазването на характерен ландшафт, включващ уникални скални образувания.
* Кокетрайс – Опазване на пясъчна банка и на бентосна фауна в Черно море.
* Колокита (Коренята) – Опазване на фиорди и скални образувания.
* Колчаковската кория – Опазване на местност с вековни дървета от зимен дъб.
* Комитските дупки – Опазване на характерна вековна габърова гора.
* Комплекс ” Алеко-Телика” – Опазване на местната растителност и колонии на защитени и редки видове птици.
* Конското дере – Опазване на характерен ландшафт.
* Копрен-Равно буче-Калиманица-Деяница – Опазване на характерен ландшафт
* Кореник – Опазване на вековна букова гора.
* Коритата – Опазване на естествено находище на червен божур. Опазване на забележителен ландшафт.
* Коритата – Опазване на характерен ландшафт.
* Корията – Опазване на характерен ландшафт.
* Корията – Опазване естествена гора от летен дъб.
* Корията – Опазване на гора от полски бряст.
* Корията – Опазване на характерен ландшафт.
* Корлук – Опазване на характерен ландшафт.
* Косово – Опазване на характерна дъбова гора.
* Костина – Опазване на характерен ландшафт.
* Кочумина – Опазване на находище на водна лилия.
* Крепостта Градището – Опазване на територии с забележителен ландшафт.
* Криваците – Опазване на характерен ландшафт.
* Кривинизово – Опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска баравинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.
* Кричим – Опазване на местообитанията на популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. ветрушка, обикновен мишелов, ястреб, малък корморан, бял щъркел, черенщъркел, голяма бяла чапла, сива чапла. Опазване на местообитанията на популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. представи тели на разред пойни птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка, видра, обикновена блатна костенурка. Опазване на местообитанията на популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. крастава жаба, жаба дървесница, малък тритон. Съхраняване на уникална лонгозна гора и забележителен лансшафт.
* Крушето – Опазване на единственото у нас находище на Laserpitium archangelica
* Куцинско блато – Опазване на естествено находище на родопски крем.
* Кълката – Опазване на гнездово находище на двойка бухали.
* Кървав чучур – Опазване на характерен ландшафт.
* Лакатнишките скали – Опазване на скални образувания
* Лале баир – Опазване на естествено находище на родопско лале.
* Лафтин – Опазване на редки и застрашени птици – черен щъркел, бухал и др.
* Лесопарка – Опазване на характерни смесени широколистни гори от космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и др., както и включващи голям брой вековни и забележителни дървета.
* Лещака – Опазване на характерен ландшафт.
* Ливадите – Опазване на естествено находище на родопски крем.
* Ликана – Опазване находище на орхидеята дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides)
* Лиман – Опазване на лиман с неговата флора и фауна.
* Липака – Опазване местообитания на застрашени, уязвими и редки растителни видове.
* Лисец – Опазване на характерен ландшафт.
* Лозница – Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове.
* Лунгурлии – Опазване на характерен ландшафт.
* Лъгът – Опазване на характерна вековна благунова гора.
* Лъгът – Дръмката – Опазване на находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
* Люляката – Опазване на характерен ландшафт.
* Люляците – Опазване характерни букови гори в района на курорта “Люляците”.
* Лятна гора – Опазване на вековна смърчово-елова гора.
* Малкото градище – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Малък Канагьол – Опазване на уникален ландшафт, включващ каньоновидно суходолие, характерни скални образувания, редки хазмофитни растителни съобщества, естествените местообитания на защитени растителни и животински видове; предоставяне на възможност за научни изследвания и развитие на устойчив туризъм.
* Манастир Света Троица – Опазване на естествени букови гори.
* Манастирска кория – Опазване на уникална букова гора около манастир “Св. Св. Кирил и Методий” на възраст между 120 и 140 години.
* Манастирското – Опазване на характерна дъбова гора.
* Манзул – Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт в Средногорието.
* Марашка кория – Опазване вековна гора от летен дъб на възраст около 250 – 350 години.
* Марина – Опазване на вековни дървета от зимен дъб и характерен ландшафт.
* Марина река – Опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска баравинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.
* Мариновец – Опазване на забележителен ландшафт.
* Марциганица – Опазване на забележителен пейзаж
* Меандри на Бяла река – Опазване местообитанията и популациите на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. източен чинар, сераделовидно клеоме, петоъгълна орница, родопски щипок, каспийска блатна костенурка, жълтокоремник, шилоопашата и шипобедрена костенурка, змия червейница,змиеок гущер,черен щъркел, египетски лешояд, скален орел,видра, няколко вида прилепи и др. Опазване на забележителни източнородопски крайречни местообитания.
* Меандри на река Рибна – Опазване на естествения ландшафт и уникалните местообитаниа в местността Кара тепе
* Меджит Табия – Опазване на територия с характерни за района екосистеми и ландшафти.
* Мехченица – Йововци – Опазване на вековни букови гори.във вододайната зона на Трявна.
* Мешовата гора – Опазване находище на снежно кокиче; двуцветен синчец; жълт минзухар и други.
* Микренска усойна – Опазване на характерен ландшафт.
* Милеви скали – Опазване на характерен ландшафт.
* Мирчовица – Опазване на характерен ландшафт.
* Могилата – Опазване на естествено находище на степни формации – тревни и храстовидни. Опазване на вида пролетен гороцвет (Adonis vernalis L.), лечебно растение под ограничителен режим на ползване.
* Момина вода-Ахматица – Опазване на територии с характерен ландшафт и естествени смърчови гори.
* Момина скала – Опазване на защитени и застрашени растения и животни като:южно подрумиче,жерардова урока,сарделовидно клеоме,черноморска ведрица,нежен микропилум,пеперудовиден салеп източен чинар и др.,стотици видове пеперуди,сухоземни костенурки,жълтокоремник,скален орел,сокол скитник. Опазване на популациите и местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове растения и животни, в т. ч. пеперудовиден салеп, източен чинар, южно чапличе, морковидна стефанофия, нежен лопен; Опазване на уникални скални ландшафти
* Моравска – Опазване на реликтна средиземноморска растителност с главно участие на дървовидна хвойна.
* Моряне – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Мухалница – Опазване на блато и прилежащите територии – местообитание на планинска жаба (Rana jemporaria L.)
* Мъглижката клисура – Опазване на характерен ландшафт
* Мъртвицата – бяла водна лилия – Опазване на находище на бяла водна лилия
* Мющерека – Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
* Находище на блатно кокиче – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Находище на блатно кокиче – Опазване находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) и естествена равнинна крайречна гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor) и летен дъб (Quercus robur)
* Находище на блатно кокиче – Блатото – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Находище на блатно кокиче – Долната ова – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Находище на блатно кокиче – Калината – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.Опазване на уникално растително съобщество в лонгозна гора “Калината”.
* Находище на блатно кокиче – Калпунар – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Находище на блатно кокиче – Лозенски път – Опазване на находище на блатно кокиче
* Находище на блатно кокиче – с. Осмар – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Находище на блатно кокиче – Чаирите – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Находище на венерин косъм – Опазване на естествено находище на венерин косъм – Adiantum capilus veneris
* Находище на див божур – Опазване на естествените местообитания на защитени и редки растения и техните съобщества.
* Находище на дървовидна хвойна – Опазване естествено находище на дървовидна хвойна.
* Находище на обикновен сладник – Опазване на естествено находище на редкия растителен вид обикновен сладник (Glycyrrhiza glabra L.).
* Находище на пролетно ботурче – Опазване находище на редкия за страната растителен вид пролетно (иберийско) ботурче (Ciclamen coum Mill).
* Находище на редки птици и растителни видове – Речка – Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Находище на турска леска – Опазване на естествено находище на турска леска (Corylus colurna L.).
* Находище на хвойна в м. Лъгът – Опазване на находище на обикновена хвойна.
* Находище на червен божур – Опазване естествено находище на червен божур.
* Невестин град – Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Несторови поляни – Опазване на характерен ландшафт.
* Николински кладенец – Опазване на характерна вековна дъбова гора.
* Новаковец и Бенковска поляна – Опазване на характерен ландшафт.
* Нощувка на малък корморан – Пловдив – Опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus)
* Оборище – Опазване на характерен ландшафт.
* Огняново – Синитиевски рид – Опазване на находище на ендемитни раститерни видове.
* Олу-дере – Опазване на живописно дефиле.
* Орешари – Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум. Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. черен щъркел, египетски лешояд, белоопащат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и други. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт, включващ скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши.
* Орлиците – Опазване на естествените местообитания на защитени и редки растителни и животински видове и технитесъобщества. Опазване на характерен ландшафт и скални образувания.
* Орлов камък – Опазване на находище на божур и останки от степни гори в Южна Добуджа.
* Орлова могила – Опазване на находище на божур и останки от степни гори в Южна Добуджа.
* Орлова скала – Опазване на характерен пейзаж.
* Ормана – Опазване на уязвими растителни съобщества – гора край оводнено старо корито на р. Искър.
* Орниците – Опазване на уязвими съобщества – вековна дъбова гора.
* Ортото – Опазване на характерния ландшафт, естествените вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества.
* Остров Малък Борил – Опазване на заливни гори от бяла върба и бяла топола.
* Остров Пожарево – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Островите “Св. Иван и Петър” – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Павльова падина – Опазване на характерни растителни съонщества с участие на средиземноморски и субсредиземноморски редки и застрашени видове.
* Падала – Опазване на характерен пейзаж
* Палаза – Опазване на находище на редкия вид гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.)
* Паметника – Опазване на територия с разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти.
* Пантата – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Парника – Опазване на характерен ландшафт.
* Парория – Запазване територия заета с девствена дървесна растителност /горски насаждения/ съчетана с културни ценности.
* Патронка – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Патьова кория – Опазване на вековна дъбова гора и характерен ландшафт в Средногорието.
* Пашино бърдо – Опазване на характерен ландшафт.
* Перестица – Опазване на гнездово местообитание на черен щъркел и характеран ландшафт.
* Персин изток – Опазване на местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински видове и съобщества.
* Петка балкан – Опазване на вековна смесена гора от видовете цер, благун, зимен дъб на възраст около 150 г. с неравномерен строеж.
* Петко бунар – Опазване на характерен ландшафт.
* Петрича – Опазване на местообитанията на редки грабливи птици.
* Петрова нива – Опазване на характерен ландшафт, местообитания на редки птици и застрашени растителни видове.
* Петрово бърдо – Опазване на характерен ландшафт.
* Пипра – калето – Опазване на забележителен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и преродата.
* Плавала – Опазване на находище на редкия вид гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.)
* Пладнището – Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Пленщица – Опазване на естествено 80-годишно насаждение от ела.
* Побити камъни – Опазване на редки и защитени растителни и животински видове.
* Пода – Опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и колонии на 5 застрашени от изчезване вида вкл. в ЧК на Б-я
* Пожара – Опазване на уязвими растителни съобщества – дъбови гори.
* Поморийско езеро – Опазване на Поморийското езеро, солниците и прилежащите край-брежни терени като влажна зона с международно значение и като местообитание на 63 вида застрашени от изчезване птици.
* Поречието на река Девинска – Опазване местообитания на защитени и редки растителни и животински видове. Опазване на забележителни скални форми и образувания.
* Порт Артур – Опазване на характерен ландшафт.
* Преграда – Опазване на вековно смесено носаждение от зимен даб и благун.
* Преображенски манастир – Опазване на естествено находище на дървовидна /турска/ леска.
* Пропадналото блато – Опазване на влажна зона, равнинни крайречни гори и защитени видове животни и растения.
* Пясъка – Опазване на характерен ландшафт.
* Равненско градище – Опазване на характерен ландшафт и опазването и поддържането на условия на местообитанията на защитени растителни видове, като лаврово бясно дърво, и уязвими растителни видове, като самодивско цвете и бодлив залист; предоставяне на възможности за развитие на екотуризъм.
* Ракитник – Опазване на находище на ракитник.
* Раков дол – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Раковишки манастир – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата и предоставяне на възможност за туризъм.
* Рибарници Орсоя – Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на защитени, редки и уязвими видове от флората и фауната.
* Рибарниците – Опазване на местообитания на червен (ръждив) ангъч (Tadorna ferruginea Pall.).
* Рибино – Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели. Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч.трицветен нощник, голям нощник, пещерен прилеп, дългокрил прилеп и др. Опазване на карстов ландшафт, включващ скални масиви, извори и пещери.
* Римският мост – Опазване на територия с характерен ландшафт.
* Ровно – Опазване на характерен ландшафт.
* Рогачица – Опазване на елово-смърчова гора
* Рожен – Опазване на характерен пейзаж
* Романия – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Росица – Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове и територии с характерен ландшафт.
* Рояшка скала – Опазване на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образования – местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици (скален орел, бухал, белоопашат мишелов и др.) и растителни видове (български сърпец, българска круша, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил, тънкожилест пелин и др.); предоставяне на възможности за образователна дейност и развитие на устойчив туризъм.
* Руденово – Опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска баравинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.
* Рупите – Опазване на крайречна гора и характерна флора и фауна
* Русалка – Опазване на разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти, местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове; устойчиво съчетаване на дейности по опазване на околната среда с различни форми на местен поминък.
* Самодивска поляна – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Сачан дере – Опазване на характерен ландшафт.
* Сая Кулак – Опазване на територия с характерни екосистеми и ландшафти.
* Света Неделя – Опазване на вековни дъбови гори.
* Свети Георги – Опазване на естествено находище на блатно кокиче.
* Свети Спас – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Сечената кория – Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора.
* Сивата грамада – Опазване на характерен ландшафт.
* Силистар – Запазване на характерен ландшафт на крайбр. зона, скални образувания, фиорди. Специфична ксеротермна растителност и богат животински свят.
* Скалния комплекс “Караджов камък” – Опазване на местообитания на защитени и редки видове животни.
* Славейкова гора – Опазване на вековна дъбова гора.
* Слона – Опазване на вековна дъбова гора.
* Слънчева поляна – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Смирките – Опазване естествено находище на червена пираканта и включващото го растително съобщество.
* Снежанска кория – Опазване на вековна дъбова гора.
* Соколски манастир – Опазване характерни букови гори в района на Соколския манастир.
* Сопот – Опазване на характерен ландшафт.
* Средна Арда – Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. египетски и белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка, си скален дрозд, тракийски кеклик, прилерни колонии. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт.
* Средната поляна – Опазване на вековна букова гора.
* Средните ливади – Опазване на борови гори и живописен ландшафт
* Средногорец – Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества.
* Стамополу – Опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска баравинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.
* Старият дъб – Опазване на островна заливна екосистема вардииски дъб и колонии водолюбиви птици.
* Старият Соват – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Сто овци – Опазване на местообитания на защитени видове растения (снежно кокиче, петров кръст) и животни (шипоопашата костенурка, скален орел и др.), скални съобщества и характерен ландшафт.
* Столища – Опазване на група вековни букови дървета.
* Студена чучурка – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Студеният кладенец – Опазване местообитание на редки и застрашени растения и животни.
* Суватя – Опазване на характерен ландшафт.
* Суха лъка – Опазване на характерен ландшафт.
* Суха лъка – Опазване на характерен ландшафт.
* Тараклъка – Опазване на уязвими растителни съобщества – вековна дъбова гора.
* Тепето – Опазване на находище на червен божур.
* Тодин гроб – Опазване на характерен ландшафт.
* Топлище – Опазване на находище на папрат величествена осмунда (Osmunda regalis L.)
* Тошков чарк – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Траянова крепост – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Трескавец – Образец на перфектно проведено противоерозионно мероприятие
* Триградско ждрело – Запазване красотата на природния териториален комплекс.
* Трите цера – Опазване естествено находище на обикновен божур.
* Тръстикови масиви – Вая – Запазване местообитания на защитени и редки видове птици вкл. в ЧК на Б-я и в списъка на застр. видове в Европа
* Туловска кория – Опазване на остатъци от вековна дъбова гора.
* Тулумовата пещера – Опазване на защитени видове прилепи и техните местообитания.
* Турията – Опазване на уязвими растителни съобщества – естествени семенни дъбови гори.
* Турлата – Опазване на територии с забележителен ландшафт.
* Турченица – Опазване на иглолистна култура от бял и черен бор, зелена дугласка и сребрист смърч. Културата представлява сбор от географски произходи от бял и черен бор, с които са залесявани южните склонове на Стара планина.
* Тъмра – Опазване на характерен ландшафт, скални образувания, стари римски пътища, мостове и развалини от крепостни стени
* Търновица – Опазване на характерен ландшафт.
* Тясна река – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Узунгерен – Опазване на естествена влажна зона, остатък от езерото Мандра, местообитание на повече от 200 вида водолюбиви птици, от които 5 вида световно застрашени – малък корморан, къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска и ливаден дърдавец, както и на други защитени, редки и уязвими растителни и животински видове.
* Урвич – Опазване на семенни дъбови гори.
* Урумово лале – Опазване на естествено находище на растителния вид урумово лале (Tulipa urumoffii Hayek), български ендемит, застрашен от изчезване вид, представен в трите му форми – жълта, червена и пъстра, включен в Червената книга на България.
* Уручник – Опазване на естествени смърчови, буково-смърчови и букови насаждения в горната планинска зона на Стара планина.
* Ускето – Опазване на естествена смърчова гора в Стара планина.
* Усойката – Опазване на вековна гора от черен бор.
* Усойната – Опазване на характерен ландшафт.
* Устие на река Изворска – Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици
* Устието на река Велека – Запазване на характерен ландшафт на крайбр. зона, скал. образувания, фиорди. Специфична ксеротермна растителност и богат животински свят
* Филибелийска поляна – Опазване на рядък растителен вид планински божур
* Фотинска река – Опазване на характерен ландшафт.
* Хаджийски чарк – Опазване на характерен ландшафт.
* Хайдут дере – Опазване на вековна букова гора.
* Хайдушка скала – Опазване на характерен ландшафт.
* Хайдушки кладенец – Опазване на характерен ландшафт.
* Хайдушки кладенец – Опазване на характерен ландшафт.
* Хамбар дере – Опазване на комплекс от естествени крайречни горски формации и ксерофитни дъбови гори. Опазване местообитанията и популациите на защитени и редки видове риби, замноводни, влечуги, птици и бозайници.
* Хамбарите – Опазване на характерен ландшафт.
* Хисаря – Опазване на естествени местообитания на айтоски клин (Astragalus aitosensis).
* Хълмчето – Опазване на територия с характерен ландшафт. Опазване на насаждение от черен бор.
* Хърсов град – Опазване на характерен ландшафт.
* Цигов чарк – Опазване на характерен ландшафт.
* Чаирите – Опазване на вековна гора, характерен ландшафт.
* Чакърови поляни – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Чатъма – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Чевеният бряг – Опазване на находище на редкия вид гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.)
* Челеклията – Опазване местообитание от типа “панонски гори”, включващо находища на червен божур (Paeonia peregrina), понтийска ведрица (Fritillaria pontica), момкова сълза (Pollygonatum multiflorum) и на други защитени растителни и животински видове.
* Ченгене скеле – Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
* Червен божур – Опазване на растителни съобщества с участието на червен божур (Paeonia peregrina).
* Черковището – Опазване на смесено иглолистно-широколистно естествено насаждение.
* Черковното бранище – Опазване на характерен ландшафт.
* Черната скала – Запазване на местооб.и попул. на защитени и редки видове раст. и животни в т.ч.южно подрумиче,черноморска ведрица, тракийски магарешки бодил, жълтокоремник , шипобедра и шилоопашати костенурки и др.
* Черният рът – Опазване на първична предпланинска горска екосистема във Васильовска планина. Опазжане на местообитания на голям брой редки и застрашени от изчезване в страната животински видове.
* Чернока – Опазване на вековна гора от черен бор и характерен ландшафт.
* Чешмата – Опазване на находище на редкия вид гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.)
* Чибуклията – Опазване на вековна церова гора
* Чивира – Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества.
* Чинар дере – Опазване естествено находище на източен чинар.
* Чирпанска кория – Опазване на вековна дъбова гора.
* Чокльово блато – Опазване естествени местообитания на редки и застрашени птици и торфено находище.
* Чолашки орман – Опазване на находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
* Шабленско езеро – Запазване на естествените обитания на редки и застрашени от изчезване видове риби и водолюбиви птици, някои от тях застрашени в европейски или световен мащаб, както и на целия природен комплекс.
* Шарения остров – Опазване на типична, естествено формирала са лонгозна рактителност върху островно образувание на р. Марица.
* Широка поляна – Опазване на красива местност за отдих и туризъм
* Шумака – Опазване на характерни местообитанията и популациите на растителни видове с ограничено разпространение в природата. Опазване на редкия растителен вид полско котенце Pulsatilla Pratensis.
* Шумата – Опазване на характерен ландшафт.
* Шумнатица – Опазване на характерен ландшафт.
* Шумнатото тепе – 1 – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Шумнатото тепе – 2 – Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.
* Щърка – Опазване на находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
* Юмрук скала – Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. черен щъркел, египедски лешояд, белоглав лешояд, голям ястреб, блоопашат мишелов, черношипа ветрушка, сокол скитник. Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. тракийски кеклик, бухал, синавица, скална лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, червеногушо коприварче, скална зидарка , белочела зидарка и др. Опазване на типични за Източните Родопи скални и горски хабитати.
* Юперска кория – Опазване на вековна гора от цер (Quercus pubescens Willd. )
* Яйлата – Опазване на защитени видове растения и животни и техните местообитания.
* Ятата – Опазване на естествените местообитания на редки изащитени видове птици.


Етикети

Андъка Априлци Араповски манастир Арбанаси Арда Асенова крепост Баба Стана Балчик Батошевски манастир Бачковски манастир Безводно Беклемето Белоградчик Бесарбовски манастир Боженци Бяла река Варовитец Велико Търново Вихрен Водопади Гложенски Голям кадемлия Гори Долен Доспат Дряново Дряновски манастир Дунавска равнина Езера Елена Еленски балкан Есен Етно Етрополски манастир Етъра Жеравна Земенски манастир Зима Златна есен Златоград Искър Кадемлийско пръскало Калиакра Калоферски манастир Каменни гъби Килифарево Килифаревски манастир Ковачевица Кольо Фичето Колю Фичето Копривщица Копринка Крепост Моняк Къпиновски манастир Лакатник Лясковец Лясковски манастир Лято Манастири Марагидик Мерданя Миндя Музеи Никополис Паметници Панорами Пейзажи Пещери Пирин Плаковски манастир Планини Преображенски манастир Природа Природни паркове Резервати Рила Родопи Русенски лом Соколски манастир Стара планина Старо Стефаново Татул Тевно езеро Тетевен Тракия Трапезица Триглав Троян Троянски манастир Трявна Тъжа Тюленово Узана Урдини езера Хижи Хотница Царевец Църкви Червен Черепишки манастир Черно бели Черно море Чипровски манастир Шипка Южен Джендем Язовири Янтра античност археологически разкопки археология бряг буря бялото братство възрожденски върхове гела градове дворец декември дървета еко пътеки есени пейзажи етнографски комплекси жита жътва залез земя зимен пейзаж зимзелен зимно утро изгрев източни родопи икони иконостаси календари камен бряг конаци котел крепости крушуна кули лавандула лед летен пейзаж лодка лозя махала медвен море морски бряг морски пейзаж мостове мъгли национален парк несебър ниви нивя ноември нощни снимки облаци октомври паневритмия параклис пейзаж планински пейзаж полета поля поток предбалкана пролет пролетен пейзаж равнини разкопки рапица реки ретро рибари рилски езера роженски манастир рупите светилища село сепия скали скални феномени скални църкви слънчогледи сняг стари къщи стари улици стенописи стобски пирамиди траки тракийска могила тракийски светилища утро хайдушки водопади храмове широка поляна яйлата

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline