Биосферни резервати

БИОСФЕРНИ ЗАЩИТЕНИ РЕЗЕРВАТИ В БЪЛГАРИЯ

* АЛИ БОТУШ – Най-голямото находище на черна мура и рядка скална планинска растителност, многобройни медитерански и субмедитерански балкански ендемични и реликтни видове.
* БАЮВИ ДУПКИ – ДЖИНДЖИРИЦА – Ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура, черен бор, голям брой реликтни растителни видове, множество неоендемити, убежища за глациална флора, разнообразна фауна, вкл. редки за България и Европа видове, находище на диви кози.
* БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ – Богата реликтна растителност, вековни гори от смърч и бял бор, голямо тревно богатство, разнообразен животински свят.
* БЕЛИ ЛОМ – Характерни за Лудогорието горски екосистеми, с присъщия им животински и растителен генофонд и редки видове.
* БИСТРИШКО БРАНИЩЕ – Смърчови гори, флористично богатство.
* БОАТИН – Вековни букови гори, флористично и фаунистично разнообразие.
* БУКАКА – Съществуваща коренна растителност, главно мизийски бук.
* БЯЛА КРАВА – Вековна букова гора, флористично и фаунистично богатство, карстови извори “Бяла крава”.
* ВИТАНОВО – Характерна за Странджа първична горска екосистема от южноевксински тип, с преобладаващо участие на източен бук и горун, с характерен подлес, вековна гора.
* ВРАЧАНСКИ КАРСТ – Уникален карстов комплекс с живописни пейзажи, геоморфоложки забележителности, уникална пещерна фауна, реликтни и субмедитериански растителни видове и съобщества, балкански ендемити, 20 вида растения, включени в Червената книга на България.
* ВЪЛЧИ ДOЛ – Единствена в България колония на белоглави лешояди, местообитания на редки и застрашени видове птици.
* ГОРНА ТОПЧИЯ – Лонгозна гора.
* ГОРНАТА КОРИЯ – Естествено находище на първични букови, елово-букови и смърчови гори в Западна Стара планина, на възраст 140-180 год. Редки и застрашени видове птици – глухар, сокерица, кръсточовка, скален орел, включени в Червената книга на Р.България.
* ДЖЕНДЕМА – Местообитания на диви кози, сърни, елени, лещарки и др., различни видове риби.
* ДУПКАТА - Характерен природен комплекс, вековни смесени белоборови и смърчови гори, голямо разнообразие на тревна растителност, богатство на фауната.
* ЕЛЕНОВА ГОРА – Вековна девствена букова гора.
* ИБЪР – Гори от клек, находища на реликтна флора и редки животински видове.
* КАЗАНИТЕ – Самобитна дива природа, девствена смесена гора от ела, черен бор, бук, смърч и др.
* КАЛИАКРА – Характерна степна растителност, с множество редки, реликтни и ендемични за България и Европа растителни и животински видове, крайбрежни морски екосистеми и единствено находище на тюлена монах, египетски лешояд и др. Гнездово находище на водоплаващи птици.
* КАМЕНЩИЦА – Характерни екосистеми от горун, бук и смесени широколистни гори, находища на редки и ендемични растителни видове и убежище на едри бозайници.
* КАМЧИЯ – Самобитни лонгозни гори, с участие на бряст и ясен, само на единични места в южна Европа, находище на бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, дива лоза, блатна перуника, битински синчец, лютиче и др. богата и разнообразна фауна.
* КАСТРАКЛИЙ – Девствена вековна гора от черен бор, характерен пейзаж.
* КИTKA – Първична характерна растителност и съществуващо гнездо на морски орел.
* КОЗЯ СТЕНА – Естествени букови и буково-елови формации, флористично богатство, вкл. видове от Червената книга на България, богата орнитофауна.

* КОНГУРА – Единствените запазени естествени горски екосистеми от питомен кестен и бук, характерни за планина Беласица, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

*КОРМИСОШ - Родопи

* КУПЕНА – Запазен природен ландшафт, разнообразен релеф, флористично и фаунистично богатство.
* КУТЕЛКА – Съобщества от мизийски бук, таксони от Червената книга на България, скални местообитания с международно значение на брадат лешояд, египетски лешояд, сокол скитник, ловджийски сокол, белоопашат мишелов и др. защитени видове.
* ЛЕШНИЦА – Разнообразни характерни екосистеми, находища и местообитания на редки и защитени видове.
* МАНТАРИЦА – Девствени белоборови, смърчово-белоборови и буково-белоборови гори, обиталища на глухари.
* МИЛКА – Първични върбови гори, с участие на ясен и бряст.
* ОРЕЛЯК – Еталонни първични букови гори, беломурови гори специфична флора с ограничено разпространение в страната, защитени видове растения.
* ОРЛИЦАТА – Първични екосистеми от мизийски бук в Котленска планина, уникален карстов комплекс от пещери, пропасти и извори, местообитание на редки грабливи птици.
* ПАРАНГАЛИЦА – Вековни девствени смърчови гори, изключително ценни първични екосистеми от ела и бял бор, богатство на тревните и храстови високопланински асоциации, богат животински свят.
* ПЕЕЩИ СКАЛИ – Вековни първични девствени букови гори, около 180 год. и високопланински ливадни екосистеми със специфична флора.
* РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА – Първични горски екосистеми от иглолистни и смесени елови и букови гори, находища на редки и застрашени от изчезване видове.
* РОПОТАМО – Уникална флора и фауна по крайбрежието.
* СЕВЕВРЕН ДЖЕНДЕМ – Субалпийски скални местообитания на ендемични редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти, горски екосистеми с находища на ендемични, редки и застрашени видове.
* СИЛКОСИЯ – Широколистна смесена гора от дъб и източен бук и характерни само за планина Странджа растения, странджанска зеленика, странджанска боровинка.
* СКАКАВИЦА – Девствени беломурови насаждения.
* СОКОЛАТА – Вековна високостъблена благунова гора в района на Малашевска планина – местен екотип благун.
* СОКОЛНА – Редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове в старопланинския масив Триглав.
* СОСКОВЧЕТО – Девствена вековна смърчова гора, характерни пейзажи, водопади, увивна растителност.
* СРЕДОКА – Характерни за Странджа горски екосистеми, реликтна терциерна растителност, съобщества от южноевксински видове, с преобладание на източен бук и горун.
* СТАРА РЕКА – Уникални старопланински екосистеми, семенни букови и смърчови насаждения, издънкови насаждения от зимен дъб, габър и келяв габър, местообитания на елени, сърни и диви кози.
* СТЕНЕТО – Вековни букови и смърчови гори, карстов комплекс, система от пещери и пропасти, обитавани от ендемична троглобионтна фауна, фаунистично разнообразие.
* ТИСАТА – Единственото в България компактно находище на дървовидна хвойна и медитерански биоценози, находище на преходно-средиземноморска зеленика, богата фауна.
* ТИСОВИЦА – Единствено естествено находище на тис в Странджа, характерни горски екосистеми и местообитания на редки и защитени растителни видове.
* ТОРФЕНО БРАНИЩЕ – Субалпийски торфища, каменни и редки грамади, субалпийска ентомо- и орнитофауна, флористино богатство.
* УЗУНБОДЖАК – Вековни широколистни смесени гори от дъб и източен бук, характерна Странджанска храстова и тревна растителност и разнообразен животински свят.
* ЦАРИЧИНА – Единствено естествено находище на бялa мура в Стара планина, единствен български резерват, в който едновременно са представени букови, буково-елови, смърчови, беломурови е смърчово-беломурови асоциации, богата фауна.
* ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ – Обширни горски формации, високопланинска тревна растителност, ендемични и реликтни видове.
* ЦЪРНАТА РЕКА – Първични букови съобщества.
* ЧЕРВЕНАТА СТЕНА – Целият природен комплекс на района, редки, реликтни, ендемични и много южни видове растения.
* ЧУПРЕНЕ – Единствените компактни естествени смърчови реликтни гори в Западна Стара планина, смърчово-елово-букови дендроценози. редки представители на фауната – глухар, лещарка, кръсточовка, сокерица, качулат синигер и др.
* ЮЛЕН – Образци от горски субалпийски и алпийски екосистеми и находища на редки, застрашени и ендемични животински и растителни видове.


Етикети

Андъка Априлци Араповски манастир Арбанаси Арда Асенова крепост Баба Стана Балчик Батошевски манастир Бачковски манастир Безводно Беклемето Белоградчик Бесарбовски манастир Боженци Бяла река Варовитец Велико Търново Вихрен Водопади Гложенски Голям кадемлия Гори Долен Доспат Дряново Дряновски манастир Дунавска равнина Езера Елена Еленски балкан Есен Етно Етрополски манастир Етъра Жеравна Земенски манастир Зима Златна есен Златоград Искър Кадемлийско пръскало Калиакра Калоферски манастир Каменни гъби Килифарево Килифаревски манастир Ковачевица Кольо Фичето Колю Фичето Копривщица Копринка Крепост Моняк Къпиновски манастир Лакатник Лясковец Лясковски манастир Лято Манастири Марагидик Мерданя Миндя Музеи Никополис Паметници Панорами Пейзажи Пещери Пирин Плаковски манастир Планини Преображенски манастир Природа Природни паркове Резервати Рила Родопи Русенски лом Соколски манастир Стара планина Старо Стефаново Татул Тевно езеро Тетевен Тракия Трапезица Триглав Троян Троянски манастир Трявна Тъжа Тюленово Узана Урдини езера Хижи Хотница Царевец Църкви Червен Черепишки манастир Черно бели Черно море Чипровски манастир Шипка Южен Джендем Язовири Янтра античност археологически разкопки археология бряг буря бялото братство възрожденски върхове гела градове дворец декември дървета еко пътеки есени пейзажи етнографски комплекси жита жътва залез земя зимен пейзаж зимзелен зимно утро изгрев източни родопи икони иконостаси календари камен бряг конаци котел крепости крушуна кули лавандула лед летен пейзаж лодка лозя махала медвен море морски бряг морски пейзаж мостове мъгли национален парк несебър ниви нивя ноември нощни снимки облаци октомври паневритмия параклис пейзаж планински пейзаж полета поля поток предбалкана пролет пролетен пейзаж равнини разкопки рапица реки ретро рибари рилски езера роженски манастир рупите светилища село сепия скали скални феномени скални църкви слънчогледи сняг стари къщи стари улици стенописи стобски пирамиди траки тракийска могила тракийски светилища утро хайдушки водопади храмове широка поляна яйлата

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline